Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Hot

GĐ Ban Tài chính Quản trị, Khối Quản lý Tài chính

Hà Nội
| Hết hạn: 31/10/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Dịch vụ tài chính

TRÁCH NHIỆM:

  • Thiết lập chỉ tiêu tài chính ở cấp độ toàn hàng và xây dựng mục tiêu  quản lý các chỉ tiêu tài chính hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính định hướng cho các Khối KD tại HO và các công ty con.
  • Kiểm soát và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu tài chính ở cấp độ toàn hàng. Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện của toàn hàng, các Khối KD & các Khối không KD tại HO và các ĐVKD theo mục tiêu quản lý chi phí đã xây dựng.
  • Theo dõi và giám sát các chỉ tiêu tài chính định hướng và mục tiêu hàng năm của các Khối KD & công ty con.
  • Thực hiện các báo cáo phân tích tài chính đối thủ cạnh tranh.
  • Thực hiện công tác dự báo ở cấp độ toàn hàng theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.
  • Là đầu mối chính làm việc với nhà đầu tư và các tổ chức xếp hạng trên phương diện về kế hoạch tài chính và các chỉ tiêu tài chính trong tương lai.
  • Hỗ trợ tư vấn chiến lược và tham vấn cho ban điều hành và đơn vị liên quan.
  • Xây dựng các chính sách tài chính.
  • Xây dựng quy trình quản lý tài chính.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khối và Ban Lãnh đạo.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Pham Thi Thanh Huyen (84) 24 3936 7618 - Ext: 106
Đăng nhập để xem mức lương
Dịch vụ tài chính

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự