Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Hot

Giám đốc Chất lượng Toàn quốc

Hà Nội
| Hết hạn: 10/09/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Sản xuất

TRÁCH NHIỆM:

Về QC-Sản xuất: Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chất lượng một cách tổng thể đối với các sản phẩm linh kiện được sản xuất tại nhà máy

 • Xây dựng và kiểm soát chính sách, mục tiêu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm do Nhà máy sản xuất, lắp ráp (sản phẩm Nhà máy).
 • Xây dựng và triển khai  thực hiện tiêu chuẩn kiểm tra IQC, OQC đối với linh kiện và hàng thành phẩm được sx tại Nhà máy (Tạo lô ( LOT) , tiêu chuẩn lấy mẫu (SPLING), Đánh giá theo AQL, Xử lý Lô không đạt, F-UP các vấn đề về chất lượng ...).
 • Xây dựng các phương pháp, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm nhà máy.
 • Xây dựng và vận hành các tiêu chuẩn kiểm tra công đoạn sản xuất trong nhà máy (thông qua bàn bạc hội ý với bộ phận sản xuất).
 • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá NCC và thực hiện đánh giá.
 • Xây dựng tiêu chuẩn nhập kho đối với hàng linh kiện được sản xuất bởi nhà cung cấp và triển khai thực hiện.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, thành phẩm trong quá trình sản xuất và thành phẩm trước khi nhập kho thành phẩm.

Về QC OEM: Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chất lượng một cách tống thể đối với các sản phẩm linh kiện được nhập kho/phát triển bởi nhà cung cấp hàng OEM

 • Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy trình....và kiểm soát chất lượng của sản phẩm nguyên chiếc tại NCC nước  ngoài.
 • Thực hiện Test sản phẩm đầu đối với sản phẩm được sản xuất tại NCC nước ngoài.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm thành phẩm OEM.
 • Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra nhập kho đối với hàng linh kiện và sản phẩm hoàn thiện được sản xuất bởi NCC nước ngoài và triển khai thực hiện.
 • Kiểm soát và cải tiến chất lượng hàng OEM.
 • Xử lý khiếu nại khi hàng OEM phát sinh vấn đề về chất lượng.
 • Xây dựn tiêu chuẩn đánh giá NCC và kiểm soát hệ thống Audits NCC nước ngoài, QAV (Quality Audit Visit) các NCC theo định kỳ.

Về QM: Thực hiện chức năng CONTROL-TOWER cho tất cả các phòng ban liên quan bao gồm cả khách hàng và công việc tổng thể của phòng QLCL

 • Lập PROCESS & SYSTEM  kinh doanh chất lượng.
 • Tổ chức các cuộc họp về kinh doanh chất lượng.
 • Thực hiện chức năng thu thập và phân tích dữ liệu (tỉ lệ lỗi thị trường, hàng trả lại), xây dựng đối sách. 
 • Xây dựng vai trò của từng phòng ban phục vụ cho việc cải tiến chất lượng sản phẩm đối với lỗi thị trường và lỗi do người sử dụng.
 • Tổ chức và vận hành các cuộc họp trong nội bộ phòng QLCL.
 • Phân tích xu hướng chất lượng sản phẩm >> đưa các giải pháp khắc phục/cải tiến và phản hồi lại cho Khối sản xuất, mua hàng và các bộ phận liên quan.
 • Xây dựng các quy trình, quy định, chính sách, mục tiêu liên quan tới hệ thống quản lý và bảo đảm  chất lượng.
 • Tổ chức thiết kế, hoạch định hệ thống Quản lý chất lượng đã thiết lập của công ty theo ISO 9000.
 • Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống ISO.

Về QC-Sản xuất: Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chất lượng một cách tổng thể đối với các sản phẩm linh kiện được sản xuất tại nhà máy

 • Xây dựng và kiểm soát chính sách, mục tiêu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm do Nhà máy sản xuất, lắp ráp (sản phẩm Nhà máy).
 • Xây dựng và triển khai  thực hiện tiêu chuẩn kiểm tra IQC, OQC đối với linh kiện và hàng thành phẩm được sx tại Nhà máy (Tạo lô ( LOT), tiêu chuẩn lấy mẫu (SPLING), Đánh giá theo AQL, Xử lý Lô không đạt, F-UP các vấn đề về chất lượng ...).
 • Xây dựng các phương pháp, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm nhà máy.
 • Xây dựng và vận hành các tiêu chuẩn kiểm tra công đoạn sản xuất trong nhà máy (thông qua bàn bạc hội ý với bộ phận sản xuất).
 • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá NCC và thực hiện đánh giá.
 • Xây dựng tiêu chuẩn nhập kho đối với hàng linh kiện được sản xuất bởi nhà cung cấp và triển khai thực hiện.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, thành phẩm trong quá trình sản xuất và thành phẩm trước khi nhập kho thành phẩm.

Về QC OEM: Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chất lượng một cách tống thể đối với các sản phẩm linh kiện được nhập kho/phát triển bởi nhà cung cấp hàng OEM

 • Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy trình....và kiểm soát chất lượng của sản phẩm nguyên chiếc tại NCC nước  ngoài.
 • Thực hiện Test sản phẩm đầu đối với sản phẩm được sản xuất tại NCC nước ngoài.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm thành phẩm OEM.
 • Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra nhập kho đối với hàng linh kiện và sản phẩm hoàn thiện được sản xuất bởi NCC nước ngoài và triển khai thực hiện.
 • Kiểm soát và cải tiến chất lượng hàng OEM.
 • Xử lý khiếu nại khi hàng OEM phát sinh vấn đề về chất lượng.
 • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá NCC và kiểm soát hệ thống Audits NCC nước ngoài, QAV (Quality Audit Visit) các NCC theo định kỳ.

Về QM: Thực hiện chức năng CONTROL-TOWER cho tất cả các phòng ban liên quan bao gồm cả khách hàng và công việc tổng thể của phòng QLCL

 • Lập PROCESS & SYSTEM  kinh doanh chất lượng.
 • Tổ chức các cuộc họp về kinh doanh chất lượng.
 • Thực hiện chức năng thu thập và phân tích dữ liệu (tỉ lệ lỗi thị trường, hàng trả lại), xây dựng đối sách.
 • Xây dựng vai trò của từng phòng ban phục vụ cho việc cải tiến chất lượng sản phẩm đối với lỗi thị trường và lỗi do người sử dụng.
 • Tổ chức và vận hành các cuộc họp trong nội bộ phòng QLCL.
 • Phân tích xu hướng chất lượng sản phẩm >> đưa các giải pháp khắc phục/cải tiến và phản hồi lại cho Khối sản xuất, mua hàng và các bộ phận liên quan.
 • Xây dựng các quy trình, quy định, chính sách, mục tiêu liên quan tới hệ thống quản lý và bảo đảm  chất lượng.
 • Tổ chức thiết kế, hoạch định hệ thống Quản lý chất lượng đã thiết lập của công ty theo ISO 9000.
 • Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống ISO.
 • Kiểm soát hệ thống quy trình, văn bản nội bộ theo tiêu chuẩn ISO.
 • Kiểm soát việc thực hiện hệ thống các quy trình, quy định và tiêu chuẩn chuất lượng.

Về QA: Quản lý các hoạt động chất lượng một cách tổng thể về độ tin cây, phê duyệt và chuyển giao cho sản xuất, đảm chất lượng phát triển sản phẩm sx tại nhà máy cũng như hàng OEM, hàng linh kiện

 • Xây dựng quy trình, quy định, hệ thống, hướng dẫn ... bảo đảm chất lượng đối với những sản phẩm Công ty tự phát triển và tổ chức thực hiện.
 • Thực hiện Test và đánh giá sản phẩm đối với những sản phẩm Công ty tự phát triển.
 • Xây dựng các quy trình bảo đảm chất lượng hàng tự phát triển, hàng OEM và tổ chức thực hiện.
 • Thực hiện việc Audit đối với nhà NCC trong nước và nước ngoài.
 • Test và thực hiện kiểm tra sản xuất thời kỳ đầu đối với hàng OEM.
 • Xây dựng tiêu chuẩn phòng Lab.

Các công việc định kỳ thực hiện:

 • Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của Khối chất lượng.
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả làm việc của Khối chất lượng.
 • Chịu trách nhiệm đầu tiên trước Khách hàng và Công ty về tất cả các vấn đề liên quan tới chất lượng sản phẩm.
 • Đại diện Công ty phát ngôn các vấn đề về chất lượng tới các Phòng, ban, đối tác và khách hàng.
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức của BP,  MTCV cho nhân viên thuộc mình quản lý.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs cho cá nhân và nhân viên và triển khai thực hiện.
 • Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
 • Xây dựng hệ thống quy trình, mẫu biểu, các quy định, chính sách, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách và triển khai thực hiện.
 • Kiểm soát việc thực hiện hệ thống các quy trình, quy định và tiêu chuẩn chuất lượng.

YÊU CẦU:

 • Trình độ học vấn: Đại học trở lên.
 • Chuyên môn: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Điện – Điện tử, Điện dân dụng.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point, visio, internet).
 • Đã từng sử dụng hệ thống ERP hoặc phần mềm kế toán
 • Am hiểu về lĩnh vực điện tử, điện dân dụng.
 • Có kiến thức , kỹ năng về quản lý, lãnh đạo.
 • Biết lắng nghe và  hiểu tâm lý nhân viên.
 • Kỹ năng đào tạo, giao việc và giám sát.
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
 • Biết sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
 • Kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Hoang Ngoc Anh (84) 4 3936 7618 - Ext: 127
Địa chỉ email: hoang.ngoc.anh@talentnet.vn
Đăng nhập để xem mức lương
Sản xuất

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự